Av panel

Hållbarhetspanelen är en oberoende expertpanel som bidrar till att föra Finland i riktning mot hållbar utveckling genom att inkludera vetenskapliga aspekter och etiska resonemang i beslutsfattandet och samhällsdebatten. De tio experterna i panelen företräder ett antal olika vetenskapsgrenar och olika universitet och forskningsinstitut. De sammanför kulturella, hälsomässiga, ekologiska, sociala, politiska, tekniska, ekonomiska och klimatmässiga perspektiv på hållbarhet. Panelen bidrar till att identifiera systemrelaterade problem i anknytning till hållbarhet och möjliga lösningar på dessa. Panelen vill påskynda och förutse en sådan samhällsförändring som främjar människors välbefinnande genom att trygga miljöns funktionsförmåga.

Målsättning och verksamhetside

Vi som en mångdisciplinära hållbarhetspanelen tar Finland för hållbar utveckling.

  • Vi erbjuder vetenskapliga synpunkter för beslutsfattandet och lyfter fram besvärliga, men från hållbarhetssynvinkel kritiska frågor till samhällelig diskussion.
  • Vår  främjar sådan samhällelig förändring, som tar hänsyn till välmående av både miljön och människan.
  • Vi identifierer angelägenheter, vars motstridiga synvinklar kompletterar och stöder varandra. Vi  förutser utvecklingen och stöda det långsiktiga beslutsfattandet.

Vi vill vara närvarande i hållbarhetsdebatter. Kontakta oss och utmana oss med i hålbarhetsärenden!

Verksamhetsmodellen experimenterades fram

Expertpanelen för hållbar utveckling inleddes av Sitra i december 2013 för att tillföra den finländska hållbarhetspolitiken en vetenskaplig aspekt. Den första panelen fann sin plats som en oberoende och kritisk röst på Finlands politiska fält inom hållbar utveckling. Den var verksam i tätt samarbete med det samordnade närverket för hållbarutveckling och den nationella kommissionen för hållbar utveckling och tog ställning till exempel i ekonomiska och sociala frågor. Panelen samarbetade också med andra vetenskapliga paneler, natur- och klimatpaneler och nätverket av europeiska miljöpaneler EEAC (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils). Den nya panelen fortsätter arbetet enligt riktlinjer av den tidigare, men i ett nytt verksamhetsområde och långt med nya krafter. Förslag till paneldeltagare efterfrågades från finländska universitet, forskningsanstalter, vetenskapsinstitutioner samt ministerier. I den nya panelen tillsattes 10 sakkunniga med omfattande representation av olika dimensioner av hållbarheten samt finländska universitet och forskningsanstalter.

Panelens nya värdar

Helsus vid Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet, och Finlands miljöcentral står värd för hållbarhetspanelen från början av 2019. Den sammanfogade verksamheten av värdorganisationer omfattar det vida verksamhetsfältet av Agenda2030, vars globala mål täcker allt från avskaffningen av fattigdomen till jämställhetsfrågor, från klimatförändringens bekämpning till säkerställandet av hälsa och välbefinnande samt från hållbara samhällen till teknologiska innovationer och partnerskap. Värdorganisationer har med sina samhälleliga åtaganden förbundit sig att främja hållbar utveckling i Finland på grund av vetenskaplig kunskap. Värdorganisationer har också täta samarbetsrelationer med finländska universiteten via sina anstalter i olika delar av Finland, vilket möjliggör det fulla utnyttjandet av det nationella kunnandet för förverkligandet av Agenda2030 målsättningar.