Målsättning och verksamhetsidé

Den mångdisciplinära hållbarhetspanelen uppmuntrar Finland till aktiviteter för hållbar utveckling.

Vi erbjuder vetenskapliga synpunkter för beslutsfattandet och lyfter fram besvärliga, men från hållbarhetssynvinkel kritiska frågor till samhällelig diskussion.

Vår målsättning är att främja sådan samhällelig förändring, som tar hänsyn till välmående av både miljön och människan. Vi eftersträvar att identifiera angelägenheter, vars motstridiga synvinklar kompletterar och stöder varandra. Vi strävar att förutse utvecklingen och stöda det långsiktiga beslutsfattandet.

Vi vill vara närvarande i hållbarhetsdebatter. Kontakta oss och utmana oss med i hålbarhetsärenden!