Om panelen

Hållbarhetspanelen är en oberoende expertpanel som bidrar till att föra Finland i riktning mot hållbar utveckling genom att inkludera vetenskapliga aspekter och etiska resonemang i beslutsfattandet och samhällsdebatten. Hållbarhetspanelen har fjorton forskare som representerar olika vetenskapsområden, universitet och forskningsinstitut. Panelen strävar efter att påverka samhället på bred front och dess specialuppgift är att stödja Finlands kommission för hållbar utveckling, som är ett påverkansforum som består av samhälleliga beslutsfattare och leds av statsministern.

Målsättning och verksamhetsidé

Vi som den mångdisciplinära hållbarhetspanelens vetenskapsidkare för Finland mot hållbar utveckling.

  • Vi främjar miljöns och människans gemensamma välfärd och den samhälleliga förändring som syftar till detta
  • Vi lyfter fram svåra men med tanke på hållbar utveckling kritiska frågor i den offentliga debatten.
  • Vi hjälper till att hitta lösningar som kompletterar varandra och är rättvisa även när det gäller motstridiga hållbarhetsmål. På så sätt stöder vi ett långsiktigt beslutsfattande.

Verksamhetsmodellen experimenterades fram

Expertpanelen för hållbar utveckling inleddes av Sitra i december 2013 för att tillföra den finländska hållbarhetspolitiken en vetenskaplig aspekt. Den första panelen fann sin plats som en oberoende och kritisk röst på Finlands politiska fält inom hållbar utveckling. Den var verksam i tätt samarbete med det samordnade närverket för hållbar utveckling samt den nationella kommissionen för hållbar utveckling, och tog ställning i till exempel ekonomiska och sociala frågor.

Under panelperioden 2019–2022 samordnades hållbarhetspanelen av Helsus vid Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet (Luke), och Finlands miljöcentral (SYKE). Panelen samarbetade också med andra vetenskapliga paneler, natur- och klimatpaneler och nätverket av europeiska miljöpaneler EEAC (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils).

Panelens samordning i anslutning till statsrådets kansli

Statsrådet utnämnde hållbarhetspanelen den 15 december 2023 för mandatperioden 2023–2025 och från och med 2023 fungerar panelen som en oberoende vetenskapspanel i anslutning till statsrådets kansli. Paneldeltagarna representerar sin egen oberoende expertis och är inte officiella företrädare för sina bakgrundsorganisationer.

De tidigare ansvariga organisationerna HELSUS, Luke och Syke fortsätter att stödja panelens samordningsarbete med hjälp av vetenskapssekretariatet 2023. Från och med våren 2023 har generalsekreteraren Johanna Kentala-Lehtonen, som anställts vid statsrådets kansli, ansvarat för samordningen av hållbarhetspanelens arbete.