Eurooppalainen ruokajärjestelmä on uudistusten edessä. Ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin keskittyvien tiedepaneelien eurooppalainen EEAC-verkosto on julkaissut kannanoton, jossa tarkastellaan sitä, mitä Euroopassa on tehtävä, jotta ruokajärjestelmän resilienssi ja kestävyys kasvaisi.

Kestävyyspaneeli tukee EEAC-verkoston julkaisemaa kannanottoa Towards sustainable food system – a position paper on the framework law. Kannanotto tiivistää eurooppalaisen ruokajärjestelmän haasteet ja esittää poliittisia toimenpiteitä ratkaisuiksi.

Kannanoton mukaan eurooppalainen yhteiskunta ja ruokajärjestelmä on kohtaamassa kolmenlaisia haasteita:

1) terveellisen ruokavalion turvaaminen kaikille;

2) ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen;

3) ekosysteemipalveluiden ja biodiversiteetin turvaaminen, elinympäristöjen suojelu ja ennallistaminen.

Vaikka Euroopan ruokajärjestelmä on vakaa, se ei onnistu tarjoamaan kestävästi tuotettua ruokavaliota, eli sellaista FAO:n määritelmän mukaista ruokavaliota, jonka vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset, ja joka parantaa nykyisten ja tulevien sukupolvien terveyttä ja ruokaturvaa. Kannanoton mukaan ruokajärjestelmään kohdistuvien haasteiden selättämiseksi tarvitaan systeemistä lähestymistapaa, sillä ruokajärjestelmä on kompleksinen kokonaisuus. Ruokajärjestelmän resilienssin parantamiseksi kannanotossa vaaditaan eurooppalaista kestävän ruokajärjestelmän puitelakia, mitä on ehdotettu myös EU:n Farm-to-Fork -strategiassa.

Ruokajärjestelmän uudistaminen vaatii selkeitä tavoitteita. Niissä on huomioitava tasapainoisesti taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat. Kannanoton mukaan huomiota on kiinnitettävä maatalouspolitiikkaan, ympäristöpolitiikkaan ja ruuan kulutukseen liittyviin politiikkatoimiin, mikä voi vaatia kompromisseja.

Kannanoton mukaan muutokset täytyy toteuttaa oikeudenmukaisella tavalla. Esimerkiksi kaikilla kuluttajilla ei ole edes tällä hetkellä varaa terveelliseen ruokavalioon ja kestävämpään ruokaan tähtäävät toimet voivat nykyisten tukijärjestelmien vallitessa nostaa ruuan hintoja. Hinnan korotuksia tulisi kompensoida esimerkiksi tuloverotuksella, minimipalkoilla tai sosiaaliturvaa parantamalla. Ympäristömääräysten taloudelliset vaikutukset elintarviketeollisuudelle ja maataloudelle tulee huomioida esimerkiksi pienituloisten tilojen suorina tukina ja julkisten palveluiden maksuina.

Suunnitteilla oleva puitelaki tulee muotoilla niin, että jokainen jäsenvaltio pystyy vastaamaan yksilöllisesti mahdollisuuksiin ja haasteisiin, ja että Euroopan yhteinen tavoite pysyy selkeänä. Puitelakia tarvitaan, jotta jäsenvaltiot saavat tarvitsemaansa tukea ja ohjausta kohti kestävämpää ruokajärjestelmää.

Kannanotto korostaa myös Euroopan unionin globaalia vastuuta ruokajärjestelmän resilienssistä. Siihen liittyy ruokaturvallisuus ja huolenpito biosfääristä. Siksi EU:n tulee olla aktiivinen kansainvälisessä politiikassa ja standardien asettamisessa.

EEAC ehdottaa kannanotossaan EU-tason koordinaatioryhmän perustamista ohjaamaan eurooppalaista ruokajärjestelmää ja linjaa tarkoituksenmukaiset politiikkatoimet. Jäsenvaltioiden on laadittava kattavat kansalliset strategiat, joissa huomioidaan myös sosiaaliset toimenpiteet oikeudenmukaista siirtymää varten.

Puitelakia kommentoivaan EEAC:n kannanottopaperiin voi tarkemmin tutustua täällä.