Valtioneuvoston kanslian strategiaosasto on aloittanut yhteiskunnallisen kestävyysarvioinnin toimintamallin valmistelun Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti.  

Perjantaina 17.5. toimintamallista julkaistiin keskustelualoite, johon Kestävyyspaneeli on laatinut oman vastauksensa

Kestävyyspaneeli katsoo, että yli vaalikausien ulottuva kokonaisvaltainen ja poikkihallinnollinen kestävyystarkastelu on tarpeellinen ja tärkeä aloite. Toimintamallin perusidea on ansiokas: se korostaa systeemistä lähestymistapaa sekä eri hallinnonalat ja toimialat poikkileikkaavaa otetta. Systeemiset muutokset ovat kestävyysmurroksen kannalta välttämättömiä.  

Kestävyyspaneeli pitää valtioneuvoston kanslian keskustelualoitteen esittelemää arviointimallia kunnianhimoisena, minkä laatijat ovat hyvin myös tiedostaneet rajauksia tehdessään. Toimintamallia on tehty haastattelemalla lukuisia eri tahoja valtion hallinnossa sekä kartoittamalla tutkijoiden, tiedepaneelien ja kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristön näkemyksiä. Kestävyysarvioinnin tulokset on tarkoitus raportoida vuosittain, mutta itse arviointi kurottaa yli vaalikausien.  

Kestävyyspaneeli toteaa, että ansioistaan huolimatta aloite ei nykymuodossaan toimi riittävän nopean ja laaja-alaisen kestävyysmurroksen tukena.  

Kestävyyspaneelin mielestä kestävyysarvioinnin olisi rohkeasti näytettävä suuntaa ja tuettava vastuullista päätöksentekoa kestävyyden vahvistamiseksi. On ensiarvoisen tärkeää, että kestävyysarviointi vakiinnutetaan määrätietoisesti päätöksentekoa ohjaavaksi, kestävyyttä aidosti edistäväksi ja valtionhallintoa velvoittavaksi toimintatavaksi.  

Tämän mahdollistamiseksi, kestävyyspaneeli katsoo, että kestävyysarvioinnissa on:  

  1. Määriteltävä selkeämmin tavoitteet kestävyysmurrokselle.  
  1. Asetettava raja-arvot ekologiselle ja sosiaaliselle kestävyydelle, joita vasten kehitystä voidaan arvioida. Ekologiset ja sosiaaliset rajat asettavat oikeudenmukaisen ja turvallisen tilan yhteiskunnalliselle toimeliaisuudelle. Vaikuttavimmillaan kestävyysarviointi voi tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa tämän toimeliaisuuden tukemiseksi ja suuntaamiseksi.  
  1. Taattava arvioinnin vaikuttavuus sitomalla toimintamalli valtionhallinnon pitkäjänteiseen strategiseen suunnitteluun ja seurantaan. 

Lue Kestävyyspaneelin tarkemmat perustelut lausunnolleen täältä.