Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli antoi tulevaisuusvaliokunnalle lausuntonsa hallituksen toimenpiteistä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) toimeenpanemiseksi Suomessa. Paneeli tarkasteli asiaa paitsi omaa asiantuntemustaan hyödyntäen, myös POLKU2030 raportin sekä YK:n seurantaraportin valossa.

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli arvioi, että hallituksen tulisi toimeenpanossaan kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

1. Eri tavoitteiden välisten ristiriitojen välttäminen ja synergioiden löytäminen on ensisijaisen tärkeää. Kestävän kehityksen kaikki näkökulmat on pidettävä päätöksenteossa mukana. Ilmastonmuutoksen torjunta on tällä hetkellä keskiössä, mutta eri toimenpiteiden arviointi pelkästään ilmastovaikutusten kautta voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia muiden kestävyystavoitteiden saavuttamisessa.

2. Kansalaisten kokemus elämän mielekkyydestä on yhä keskeisempi indikaattori kestävälle kehitykselle. Yhteiskunnassa, jossa perustarpeiden tyydyttäminen on valtaosalle kansalaisista helppoa, koettu hyvinvointi ei enää juuri parane kulutusmahdollisuuksia lisäämällä. Koettu hyvinvointi sen sijaan on kytköksissä kestäviin elämäntapoihin. Kansalaisten mahdollisuuksia suosia kestäviä elämäntapoja on tärkeää tukea systemaattisilla politiikkatoimilla.

3. Suomen on mahdollista tavoitella kansainvälistä edelläkävijän roolia hakemalla kestävyysmurrosta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin voimaperäistä kestävän kehityksen resurssien lisäämistä. Tällä hetkellä niin sihteeristön, ministeriöiden kuin asiantuntijapaneelinkin työ on selkeästi aliresursoitua.

Lue koko lausunto tästä